Přeskočit na obsah

LABELTECH, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LABELTECH s.r.o. – PRODEJ SERVIS

 

 1. Vymezení pojmů

„Prodávajícím“ se rozumí společnost Labeltech, s.r.o, IČO:13955853, se sídlem U Sýpky 620/6, 69183 Drnholec, vedená u obchodního rejstříku na Krajském soudě v Brně oddíl C, vložka 125782.

1.2 „Zákazníkem“ se rozumí vždy druhá smluvní strana, jež se zavazuje převzít servisní práce provedené Zhotovitelem a zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo dle uzavřené smlouvy. Zákazník se zavazuje oznámit Zhotoviteli jakékoliv změny jeho adresy, sídla či jiných fakturačních údajů. Zákazníkem je spotřebitel, nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který uzavírá Smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Podnikatelem je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

1.3 „Objednávkou“ se rozumí objednávka platně učiněná Zákazníkem a potvrzená ze strany Zhotovitele, na základě které bude uzavřena smlouva o dílo dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „Občanský zákoník“), nebo obdobná smlouva na provedení servisních prací mezi Zhotovitelem a Zákazníkem.

1.4 „Smlouvou“ se rozumí vzájemné písemné ujednání uzavřené mezi Zhotovitelem a Zákazníkem jako objednatelem, které je jako smlouva výslovně označeno, nebo v podobě Objednávky a jejího písemného přijetí (potvrzení) jako shodných projevů účastníků smluvního vztahu o obsahu smlouvy, a to za podmínek ujednaných v těchto VOP. V případě Smlouvy uzavírané v provozovně Zhotovitele je Smlouva uzavřena podpisem Objednávky ze strany Zhotovitele a Zákazníka. Písemná forma jednání je zachována též při právním jednání učiněném elektronickými prostředky (zejm. e-mailem), jestliže je doručení takové zprávy druhou stranou potvrzeno do 3 dnů.

1.5 „Předmětem smlouvy“, resp. „Dílem“ se rozumí zejména zajištění záručního a pozáručního servisu stávajícího a budoucího zařízení blíže specifikovaného ve Smlouvě, a to zejména balicích strojů a jejich příslušenství (dále jen „Zařízení“). Předmětem smlouvy, tedy Dílem, mohou být i jiné servisní práce, které si Zhotovitel a Zákazník ve Smlouvě ujednají.

1.6 „Dodavatelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba zejména výrobce nebo dovozce náhradních dílů, materiálu, nástrojů, technického vybavení či příslušenství potřebného k realizaci Předmětu smlouvy.

 1. Úvodní ustanovení

2.1 Tyto VOP upravují práva a povinnosti Zákazníka a Zhotovitele plynoucí ze smlouvy, jejímž předmětem jsou servisní práce definované v těchto VOP, nebo vzniklé v souvislosti s ní, případně v souvislosti s realizací předmětu smlouvy.

2.2 Provedením Objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

2.3 Zhotovitel není povinen uzavřít Smlouvu s osobami, které dříve porušily závazky z obdobné smlouvy nebo závazky vyplývající z těchto obchodních podmínek. Zhotovitel není povinen uzavřít Smlouvu, jestliže zájemce o uzavření Smlouvy neakceptuje tyto obchodní podmínky.

2.4 Zhotovitel si vyhrazuje před uzavřením Smlouvy se Zákazníkem stanovit případné další podmínky, nebo tyto podmínky stanovit odlišně. V případě souhlasu Zákazníka se takové podmínky považují za platně sjednané.

2.5 Nelze-li Smlouvu na základě uskutečněné Objednávky uzavřít, vyrozumí o tom Zhotovitel Zákazníka a po domluvě s ním bude Objednávka stornována nebo aktualizována.

2.6 Vztahy mezi Zhotovitelem a Zákazníkem se řídí právem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

 1. Cena a platební podmínky

3.1 Cena Díla uvedená ve Smlouvě je cena stanovená odhadem, a to v závislosti na tom, nakolik je takový odhad možný vzhledem k popisu Zákazníka o vadách a charakteristice Zařízení, které má být předmětem Díla (cena předběžná). Klient bere výslovně na vědomí, že konečná cena Díla závisí na rozsahu Díla (provedených opravách, servisních pracích či dalších službách). Zákazník se zavazuje uhradit cenu dle aktuálního ceníku Zhotovitele, příp. dohodnutou ve Smlouvě. Ceny uvedené ve Smlouvě jsou uvedeny jako orientační a předběžné s tím, že Zákazník bere na vědomí, že skutečná cena za provedené servisní práce se od ceny uvedené ve Smlouvě může lišit.

3.2 V případě nesouhlasu s cenou stanovenou odhadem, je Zákazník povinen tento nesouhlas neprodleně písemně sdělit Zhotoviteli. V takovém případě si Zhotovitel vyhrazuje právo Smlouvu neuzavřít a Dílo neprovádět do doby, než mezi stranami dojde k dohodě na ceně za Dílo. V případě, že Zákazník Zhotoviteli svůj nesouhlas

3.3 Cena Díla uvedená ve Smlouvě je cena stanovená odhadem, a tov závislosti na tom, nakolik je takový odhad možný vzhledem k popisu Zákazníka o vadách a charakteristice Zařízení, které má být předmětem Díla (cena předběžná). Klient bere výslovně na vědomí, že konečná cena Díla závisí na rozsahu Díla (provedených opravách, servisních pracích či dalších službách). Zákazník se zavazuje uhradit cenu dle aktuálního ceníku Zhotovitele, příp. dohodnutou ve Smlouvě. Ceny uvedené ve Smlouvě jsou uvedeny jako orientační a předběžné s tím, že Zákazník bere na vědomí, že skutečná cena za provedené servisní práce se od ceny uvedené ve Smlouvě může lišit.

3.4 V případě nesouhlasu s cenou stanovenou odhadem, je Zákazník povinen tento nesouhlas neprodleně písemně sdělit Zhotoviteli. V takovém případě si Zhotovitel vyhrazuje právo Smlouvu neuzavřít a Dílo neprovádět do doby, než mezi stranami dojde k dohodě na ceně za Dílo. V případě, že Zákazník Zhotoviteli svůj nesouhlas

 1. Rozsah a provedení díla

4.1 Dílo bude provedeno v rozsahu a ve lhůtě uvedené ve Smlouvě, případně v Objednávce akceptované Zhotovitelem, jestliže se Zhotovitel a Zákazník nedohodnou jinak. Pokud v průběhu provádění Díla vyplyne potřeba změny rozsahu Díla, postupuje se dle bodu 4.2 těchto VOP.

4.2 Vyjde-li při provádění Díla najevo potřeba změny rozsahu Díla, Zhotovitel na tuto skutečnost Zákazníka bez zbytečného odkladu upozorní. V případě změny rozsahu a pracnosti Díla, je Zhotovitel oprávněn podle potřeby prodloužit lhůtu k provedení Díla, o čemž Zákazníka vhodným způsobem vyrozumí. Pokud Zákazník provedení Díla ve větším či dodatečném rozsahu schválí, Zhotovitel jej provede. V opačném případě Zhotovitel a Zákazník uvedou do servisního protokolu podepsaného oběma stranami, že Zákazník větší či dodatečný rozsah Díla neschválil.

4.3 Zhotovitel je oprávněn v rámci provádění Díla provést jednu nebo více zkoušek funkčnosti Zařízení, v rozsahu přiměřeném Předmětu smlouvy.

4.4 Původní komponenty Zařízení si po jejich výměně ponechá Zhotovitel jako použitý materiál bez hodnoty. Zhotovitel má povinnost vrátit Zákazníkovi původní díl či součástku Zařízení pouze v případě, že bylo toto obsaženo v Objednávce či ujednáno ve Smlouvě.

 

 1. Předání díla

5.1 Zákazník je povinen převzít Dílo dnem uvedeným v Objednávce, sjednaným ve Smlouvě, či v pozdější den, který si mezi sebou Zákazník a Zhotovitel dohodli.

5.2 Při předání Díla jsou strany, případně jejich pověřené osoby povinny podepsat servisní protokol, ve kterém bude uveden konečný rozsah Díla, konečná cena Díla, datum předání a potvrzení, že Dílo bylo předáno v souladu se Smlouvou a bez vad (dále jen „Servisní výkaz“).

5.3 Nedojde-li k převzetí Díla bez důvodu na straně Zhotovitele nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho dokončení, je Dílo považováno za předané bez vad a v souladu se Smlouvou. Uplynutím této lhůty zároveň na Zákazníka přechází riziko vzniku nahodilé škody nebo zničení Zařízení.

 1. Odstoupení od Smlouvy

6.1 V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen Zhotoviteli uhradit náklady vzniklé v souvislosti s prováděním Díla až do účinnosti tohoto odstoupení od Smlouvy. Zhotovitel a Zákazník berou na vědomí, že takové výdaje nejsou plněním, které mají strany dle Občanského zákoníku povinnost po ukončení smluvního vztahu druhé straně vrátit. Zhotovitel má v případě odstoupení od Smlouvy jednou ze smluvních stran právo na úhradu veškerých dosud vynaložených nákladů v případě, že mu do účinnosti odstoupení od Smlouvy nebyly Zákazníkem uhrazeny.

6.2 Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, mohou smluvní strany s výjimkou výše uvedeného, odstoupit od smlouvy pouze v případech podstatného porušení Smlouvy či v případech výslovně uvedených ve Smlouvě nebo v těchto VOP či v případech výslovně uvedených v právních předpisech, nelze-li se od nich odchýlit. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

6.3 Podstatným porušením Smlouvy se rozumí:

 • prodlení Zákazníka se zaplacením fakturované částky, které je delší než 30 dnů
 • prodlení Zhotovitele s dokončením Díla delším než 90 dnů oproti termínu původně sjednanému, nebo termínu danému v důsledku změny rozsahu Díla dle čl. 4 těchto VOP.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy s účinky ke dni doručení projevu vůle obsahujícího odstoupení Zákazníkovi, pokud:

 • bylo příslušným insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku Zákazníka;
 • byl příslušným insolvenčním soudem zamítnut návrh na vydání rozhodnutí o úpadku, a to pro nedostatek majetku Zákazníka;
 • Zákazník zastavil své platby;
 • byl Zákazníkem podán insolvenčnímu soudu návrh na vydání rozhodnutí o jeho úpadku;
 • byl bezvýsledně veden výkon rozhodnutí nebo exekuce na majetek Zákazníka;
 • se Zákazník stane nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH.

6.4 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy rovněž v případě, že okolnost vyšší moci brání realizaci Předmětu smlouvy po dobu delší než 2 týdny.

 1. Úhrada ceny díla

7.1 V případě, že se Zhotovitel a Zákazník nedohodnou na jiných podmínkách úhrady ceny Díla, vystaví Zhotovitel po předání Díla Zákazníkovi fakturu s konečnou cenou Díla. Jestliže se Zhotovitel a Zákazník nedohodnou jinak, je konečná cena Díla stanovena vzhledem k množství použitých náhradních dílů a počtu hodin práce servisního technika, na základě cen a sazeb uvedených v objednávce.

7.2 Zákazník již okamžikem převzetí Díla či podpisem Servisního protokolu vyjadřuje souhlas s konečnou cenou Díla a zavazuje se k úhradě faktury na tuto částku nejpozději v termínu splatnosti vyznačenému na faktuře.

7.3 Zákazník, který je v prodlení s platbou ceny Díla, nebo její části, je povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01% ze splatné ceny Díla za každý započatý den prodlení.

 

 1. Záruka a odpovědnost za vady

8.1 Na servisovaná zařízení se vztahuje záruka v souladu s kogentními ustanoveními zákona. Zhotovitel neposkytuje záruku nad rámec záruční doby jednotlivých Zařízení, na pozáruční opravy, nebo na vyměňované náhradní díly.

8.2 Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, rychle spotřebovávané náhradní díly či součástky a mazadla.

8.3 Záruka se nevztahuje na škody způsobené na jiných předmětech v důsledku poruchy Zařízení či škody způsobené nesprávným užíváním Zařízení (nadměrné zatížení, neodborná manipulace, neodborné opravy a nepřípustné změny, včetně neautorizovaných přestaveb).

8.4 Záruka se rovněž nevztahuje na závady či škody, které byly způsobeny náhradním dílem, součástkou, materiálem či mazadlem dodaný Zhotoviteli pro provedení Díla Zákazníkem (dále jen „Materiál“). Zhotovitel výslovně upozorňuje Zákazníka ve smyslu § 2594 Občanského zákoníku, že veškerý Materiál, jiný nežli Materiál doporučovaný Zhotovitelem, je svou povahou nevhodný pro opravu Zařízení či jeho části.

8.5 Zákazník je povinen případné vady oznámit bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

8.6 Zařízení obsahující reklamovanou vadu je třeba doručit nebo předat na některou z provozoven Zhotovitele, jestliže ve Smlouvě neníuvedeno jinak. K reklamovanému Předmětu smlouvy je nutné přiložit dokumenty, které Zákazník při převzetí Předmětu smlouvy obdržel (daňový doklad, servisní protokol atd.). Dále je nutné přiložit stručný popis reklamované vady, případně vadu jinak zřetelně a srozumitelně vytknout.

8.7 Zákazník je povinen předložit Zařízení s reklamovanou vadou čisté, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Zhotovitel je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení Zařízení, které nebude splňovat zásady obecné hygieny.

8.8 Zhotovitel se zavazuje informovat Zákazníka o přijetí a rozhodnutí o reklamaci nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace. Na odstranění vady má Zhotovitel 30 dní u spotřebitele a 90 dní v ostatních případech. Zhotovitel nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu Zařízení, za ušlý zisk Zákazníka z důvodu vady Zařízení, funkčních vlastností a škod z neodborného používání Zařízení, a za škody způsobené vnějšími okolnostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto typu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 1. Závěrečná ustanovení

9.1 Zákazník je oprávněn započíst pouze takové pohledávky, které jsou splatné, vymahatelné, nepromlčené, které nejsou mezi stranami sporné, a to pouze za předpokladu, že zápočet byl písemně odsouhlasen Zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn započíst vůči Zákazníkovi jakékoli splatné pohledávky. Zákazník není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku za Zhotovitelem na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele.

9.2 Zákazník dává Zhotoviteli souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Zákazníkovi a o jeho objednávkách. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů, jak je uvedeno níže.

9.3 Údaje o Zákazníkovi jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů ze dne 27.4.2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Zhotovitel veškeré údaje získané od Zákazníka užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a zkvalitnění nabízených služeb. Výjimku představují externí dodavatelé, kterým jsou údaje Zákazníka předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémovou realizaci Předmětu Smlouvy.

9.4 Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Zhotovitele na elektronickou adresu nebo korespondenční adresu Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Zhotovitele na elektronickou adresu či korespondenční adresu Zákazníka.

9.5 Pokud Zhotovitel uvede při jednání se Zákazníkem či zájemcem o uzavření Smlouvy odkaz na všeobecné obchodní podmínky a/nebo obchodní podmínky, např. v nabídce, objednávce, potvrzení objednávky, návrhu smlouvy nebo v textu smlouvy, bude tento odkaz považován za odkaz na tyto VOP. Nabídka, objednávka, potvrzení objednávky a smlouva tvoří s těmito VOP ucelenou dohodu smluvních stran.

9.6 Tyto VOP se mohou v případě dalších, v budoucnu uzavřených smluv odlišovat. Tím není dotčena tato Smlouva.

9.7 Ustanovení těchto VOP upravují práva a povinnosti Zhotovitele a Zákazníka, pokud není v konkrétní Smlouvě dohodnuto, a v Objednávce potvrzeno něco jiného.

9.8 Dohodne-li se Zhotovitel a Zákazník v konkrétní Smlouvě na jiných (odchylných) podmínkách, než jsou uvedeny v těchto VOP, pak se tyto VOP uplatní pouze subsidiárně. Případné obchodní podmínky Zákazníka platí pouze v případě, že s nimi Zhotovitel při uzavření Smlouvy vyjádřil svůj výslovný písemný souhlas. V případě, že obchodní podmínky zákazníka podmiňují použití těchto VOP výslovným písemným souhlasem Zákazníka, uplatní se kolizní ustanovení § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku.

9.9 Je-li Zákazník spotřebitelem, uplatní se na něj ustanovení těchto VOP pouze v rozsahu neodporujícímu ustanovením určeným na ochranu spotřebitele, která jsou obsažena zejména v Občanském zákoníku.

9.10 Písemným vyrozuměním, písemným schválením apod. se v těchto VOP rozumí vyrozumění, schválení apod. učiněné písemně s podpisem nebo po předchozí dohodě také formou e-mailu, jestliže je doručení takové zprávy druhou stranou potvrzeno do 3 dnů. Byla-li zpráva odeslána z emailové adresy sdělené Zákazníkem, nemůže se Zákazník dovolávat zneužití emailové adresy. U sdělení faxem je písemná forma dodržena pouze v případě, že Zákazník předem Zhotoviteli písemně sdělil kontaktní faxové číslo. Písemná vyrozumění, schválení apod. adresovaná Zákazníkovi ze strany Zhotovitele se v případech, kdy není možné prokázat jejich doručení, považují za doručená třetím pracovním dnem od prokazatelného odeslání.

9.11 Jestliže jakýkoliv závazek nebo ujednání vyplývající ze Smlouvy je nebo se stane neplatným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, pak taková neplatnost, nevymahatelnost a/nebo zdánlivost neovlivní ostatní ujednání. Smluvní strany nahradí tento neplatný, nevymahatelný a/nebo zdánlivý závazek takovým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Právo domáhat se zrušení závazku ve smyslu § 2000 občanského zákoníku je vyloučeno.

9.12 Je-li Zhotovitel nucen vnějšími okolnostmi změnit podmínky Smlouvy, může navrhnout Zákazníkovi změnu Smlouvy. Pokud navrhovaná změna vede i ke změně ceny uvedené v textu Smlouvy, musí být v návrhu nová cena uvedena. Nesouhlasí-li Zákazník se změnou Smlouvy, má právo od Smlouvy odstoupit. Pokud Zákazník ve lhůtě určené Zhotovitelem, která nesmí být kratší než 5 dnů od doručení návrhu na změnu Smlouvy Zákazníkovi a musí skončit před zahájením poskytování služby, od Smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí.

9.13 Znění uzavřené Smlouvy, s výjimkou změn v těchto VOP a změn interních katalogů Zhotovitele a dalších dokumentů, na které je ve Smlouvě odkazováno, lze měnit pouze formou písemných dodatků, odsouhlasených Zhotovitelem a Zákazníkem.

9.14 Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci. Nebyla-li by z jakéhokoliv důvodu dána příslušnost Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, budou všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány obecnými soudy České republiky.

9.15 Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. října 2020 a Předmět smlouvy je prováděn výhradně za výše uvedených podmínek.

9.16 Znění obchodních podmínek může Zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti případného předchozího znění obchodních podmínek.

9.17 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které při jednání o uzavření Smlouvy označily za důvěrné.