Přeskočit na obsah

Labeltech

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LABELTECH s.r.o. – PRODEJ ZBOŽÍ

 

 1. Vymezení pojmů

„Prodávajícím“ se rozumí společnost Labeltech, s.r.o, IČO:13955853, se sídlem U Sýpky 620/6, 69183 Drnholec, vedená u obchodního rejstříku na Krajském soudě v Brně oddíl C, vložka 125782.

1.2 „Zákazníkem“ se rozumí vždy druhá smluvní strana, jež se zavazuje Předmět prodeje převzít a zaplatit Prodávajícímu za Předmět prodeje kupní cenu. Zákazník se zavazuje oznámit Prodávajícímu jakékoliv změny jeho adresy, sídla či jiných fakturačních údajů. Zákazníkem je spotřebitel, nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který uzavírá Smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Podnikatelem je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

1.3 „Objednávkou“ se rozumí objednávka platně učiněná Zákazníkem a potvrzená ze strany Prodávajícího, na základě které, bude uzavřena kupní smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem. V případě Smlouvy uzavírané elektronicky je Objednávkou elektronický formulář Prodávajícího.

1.4 „Smlouvou“ se rozumí vzájemné písemné ujednání uzavřené mezi Prodávajícím a Zákazníkem jako kupujícím, které je jako smlouva výslovně označeno, nebo v podobě Objednávky a jejího písemného přijetí (potvrzení) jako shodných projevů účastníků smluvního vztahu o obsahu smlouvy, a to za podmínek ujednaných v těchto VOP. V případě Smlouvy uzavírané v provozovně Prodávajícího je Smlouva uzavřena podpisem Objednávky ze strany Prodávajícího a Zákazníka. Písemná forma jednání je zachována též při právním jednání učiněném elektronickými prostředky (zejm. e-mailem), jestliže je doručení takové zprávy druhou stranou potvrzeno do 3 dnů. Dodávka bez montáže je kupní smlouvou dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „Občanský zákoník“), dodávka včetně montáže, popř. i uvedení do provozuschopného stavu, je smlouvou o dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

1.5 „Předmětem prodeje“ se rozumí věc, jež má být na základě Smlouvy prodána Zákazníkovi ze strany Prodávajícího, tak, jak je uvedena a vymezena v Objednávce, a to zejména tiskárny, stroj či podobné zařízení sloužící k značení, balení, dávkování a jiným podobným činnostem, jeho jednotlivé části (díly) nebo příslušenství, případně etikety, TTR pásky či jiný spotřební materiál. Je-li Předmětem prodeje jednotlivý díl nebo příslušenství stroje, platí mezi smluvními stranami pouze ta ustanovení těchto VOP, jež přichází v takovém případě v úvahu. 1.6„Dodavatelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba (zejména výrobce, dovozce Předmětu prodeje nebo obchodník), od kterého Prodávající na základě uzavřené kupní smlouvy kupuje Předmět prodeje, jeho části nebo příslušenství, případně materiál k jeho výrobě.

 1. Úvodní ustanovení

2.1 Tyto VOP upravují práva a povinnosti Zákazníka a Prodávajícího při nákupu zejména tiskáren, etiketovacích strojů, jejich jednotlivých částí (dílů) nebo příslušenství v provozovně Prodávajícího nebo distančním způsobem.

2.2 Provedením Objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

2.3 Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu s osobami, které dříve porušily závazky z obdobné smlouvy nebo závazky vyplývající z těchto obchodních podmínek. Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu, pokud zájemce o uzavření Smlouvy neakceptuje tyto VOP. 2.4Prodávající si vyhrazuje před uzavřením Smlouvy se Zákazníkem stanovit případné další podmínky, nebo tyto podmínky stanovit odlišně. V případě souhlasu Zákazníka se takové podmínky považují za platně sjednané.

2.5 Nelze-li Smlouvu uzavřít z důvodu vyprodání zásob předmětného zboží nebo nemožnosti dodání předmětného zboží z důvodů na straně Dodavatelů Prodávajícího, vyrozumí o tom Prodávající Zákazníka a po domluvě s ním bude Objednávka stornována nebo aktualizována.

2.6 Vztahy mezi Prodávajícím a Zákazníkem se řídí právem České republiky, Občanským zákoníkem.

 1. Cena a platební podmínky

3.1 Cena je stanovena ve Smlouvě, a to s přihlédnutím k internímu ceníku Prodávajícího. Obsah interního ceníku má pro Zákazníka pouze informativní charakter; Prodávající je oprávněn seznam zboží a ceny za zboží uvedené v interním ceníku průběžně a jednostranně měnit, resp. aktualizovat. Prodávající nezaručuje správnost či úplnost interního ceníku a Zákazník není oprávněn domáhat se uzavření Smlouvy na dodání zboží uvedeného v interním ceníku nebo sjednání ceny za Předmět prodeje ve výši uvedené v interním ceníku.

3.2 Prodávající si vyhrazuje právo stanovit cenu za Předmět prodeje v závislosti na počtu prodaných kusů zboží, a to tak, že při nákupu většího množství zboží budou stanoveny nižší ceny za jednotku prodaného zboží. V případě budoucího snížení odběru zboží ze strany Zákazníka budou ceny za jednotku zboží odpovídajícím způsobem navýšeny, aniž by toto muselo být výslovně ujednáno ve Smlouvě nebo jejím dodatku.

3.3 Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, je cena Předmětu prodeje uvedena bez příslušné sazby DPH a v ceně nejsou zahrnuty jiné platby, jako je cena za instalaci, náklady na školení, dopravné, pojistné, náklady na zkoušky vzorku, daně či správní poplatky. V ceně rovněž nejsou zahrnuty náklady na případnou technickou inspekci, revizi a další náklady, které vzniknou v souvislosti s požadavky Zákazníka.

3.4 Prodávající je oprávněn jednostranně měnit cenu Předmětu prodeje sjednanou ve Smlouvě také v případě, že dojde k výrazné a prokazatelné změně ceny Předmětu prodeje, jeho částí, příslušenství nebo materiálu k jeho výrobě ze strany Dodavatele nebo v případě, kdy v průběhu od uzavření Smlouvy do doby úplného uhrazení ceny Předmětu prodeje dojde k poklesu kurzu Kč vůči EURO o více než 3%. Prodávající o těchto změnách vhodným způsobem (např. faxem, elektronickou poštou) Zákazníka informuje.

3.5 Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, je Zákazník povinen uhradit cenu Předmětu prodeje, kterým je zařízení, takto:

 • zálohu na úhradu první části ceny ve výši 50% sjednané ceny nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy;
 • zálohu na úhradu druhé části ceny ve výši 40% sjednané ceny nejpozději do data dodání Předmětu prodeje;
 • zbylou část ceny ve výši 10% nejpozději do 14 dnů ode dne předání Předmětu prodeje.

3.6 Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, je Zákazník povinen uhradit cenu Předmětu prodeje, kterým je spotřební materiál takto:

 • zálohu na úhradu první části ceny ve výši 50% sjednané ceny nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy;
 • zbylou část ceny ve výši 50% nejpozději do 14 dnů ode dne předání Předmětu prodeje.

3.7 Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, Zákazník hradí kupní cenu na základě faktury vystavené Prodávajícím. Faktury budou vystaveny v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.

3.8 V případě prodlení Zákazníka s úhradou ceny za Předmět prodeje dle Smlouvy je Zákazník povinen uhradit Prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Nárokem na smluvní úrok z prodlení není dotčen nárok na náhradu škody, a to plné výši.

3.9 Platby se hradí způsobem určeným Prodávajícím, přednostně převodem na předem určený účet Prodávajícího.

3.10 Zanikne-li česká koruna jako měna, je Zákazník povinen nejpozději ode dne jejího zániku provádět platby v měně, kterou bude česká koruna nahrazena, tak aby zůstal zachován ekvivalent k společné měně Evropské měnové unie (EURO). V případě platnosti dvou měn současně má Prodávající právo určit měnu, kterou bude Zájemce pro své další platby používat.

 1. Dodací podmínky

4.1 Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, přebírá Zákazník Předmět prodeje v sídle Prodávajícího, nebo na místě, které Prodávající určí, a to osobně nebo osobou (případně třetí stranou) jím pověřenou.

4.2 U dodávek bez dovozu přechází nebezpečí škody na Předmětu prodeje na Zákazníka v okamžiku, kdy byla dodávka přistavena k přepravě nebo převzata Zákazníkem nebo osobou (případně třetí stranou) jím pověřenou.

4.3 Má-li být Prodávajícím zajištěna přeprava Předmětu prodeje z provozovny Prodávajícího na místo určené Zákazníkem, musí být takto uvedeno v Objednávce. Způsob dopravy určuje Zákazník, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy sjednán na základě požadavku Zákazníka, nese Zákazník riziko a případně náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.4 Při přepravě z provozovny Prodávajícího na místo určené Zákazníkem, v případě, kdy tuto přepravu zajišťuje vlastními prostředky Prodávající, se Předmět prodeje považuje za předaný Zákazníkovi, jakmile je Předmět prodeje dán k dispozici Zákazníkovi na příchozím dopravním prostředku připravený k vykládce v místě určeném Zákazníkem. Veškerá rizika spojená s vykládkou Předmětu prodeje nese Zákazník.

4.5 Jestliže Prodávající Předmět prodeje odesílá prostřednictvím dopravce, odevzdá Prodávající Předmět prodeje prvnímu dopravci k přepravě pro Zákazníka a umožní Zákazníkovi uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Při takovém odeslání nastanou účinky odevzdání Předmětu prodeje Zákazníkovi již předání Předmětu prodeje dopravci.

4.6 U dodávek bez montáže dochází k převzetí Předmětu prodeje také potvrzením dodacího listu ze strany Zákazníka. U dodávek s montáží dochází k převzetí písemným potvrzením Předávacího protokolu Předmětu prodeje Zákazníkem.

4.7 V případě, že je ve Smlouvě sjednána i instalace Předmětu prodeje, zavazuje se Zákazník poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost. Zákazník se zavazuje v rámci poskytované součinnosti zajistit před dodáním Předmětu prodeje Prodávajícím nebo Dodavatelem požadovanou technickou a stavební připravenost.

4.8 V případě, že je Předmětem prodeje stroj či obdobné zařízení, Prodávající na žádost Zákazníka vyzkouší Zákazníkem dodaný vzorek materiálu, který má být strojem či zařízením zpracován, a potvrdí, že výsledek provedených zkoušek odpovídá požadavkům Zákazníka. Zákazník je v takovém případě povinen Prodávajícímu dodat vzorky materiálu, které mají být dle jeho požadavků použity při zkoušce. Dodaný vzorek se musí shodovat s materiálem, který má být zpracováván, a musí být dodán alespoň v takovém množství/počtu, které odpovídá požadované kapacitě stroje či zařízení při 1 hodině jeho provozu. Náklady na dodání a zpracování vzorků nese Zákazník. Zákazník bere na vědomí, že dodané vzorky Prodávající nevrací a po ukončení zkoušek dochází k jejich likvidaci. Doba provádění zkoušek se nezapočítává do doby dodání Předmětu prodeje. Doba dodání Předmětu prodeje nepočne běžet dříve, než Prodávající nebo Dodavatel potvrdí, že stroj či zařízení na základě provedených zkoušek umožní zpracování dodaného vzorku požadovaným způsobem.

4.9 V případě, že předmětem dodání je fólie či jiný spotřební materiál, dojde k uzavření smlouvy za předpokladu, že budou dodržena množství objednaného zboží dle příslušné cenové nabídky zaslané Zákazníkovi Prodávajícím, případně jinak sdělené Prodávajícím před uzavřením smlouvy se Zákazníkem.

4.10 Je-li Předmětem prodeje použitý stroj či zařízení, sepíše pověřený pracovník Prodávajícího o předání Předmětu prodeje předávací protokol, ve kterém bude popsán technický stav Předmětu prodeje a jeho případné vady.

4.11 Zákazník přebírá riziko změny okolností ve smyslu § 1764-1766 Občanského zákoníku.

4.12 Není-li lhůta pro dodání Předmětu prodeje uvedena ve Smlouvě, Prodávající dodá Předmět prodeje ve lhůtě přiměřené povaze Předmětu prodeje a místu dodání.

4.13 Za dobu přiměřenou dodání Předmětu prodeje, kterým je stroj či zařízení, se považuje doba 10-12 týdnů, od data uhrazení zálohy na úhradu první části ceny. Za dobu přiměřenou povaze Předmětu prodeje, kterým je balicí fólie či jiný spotřební materiál, se považuje doba 5 týdnů od data potvrzení objednávky nebo uhrazení zálohy na úhradu první části ceny.

4.14 Prodávající je oprávněn uskutečnit dodávku i před sjednaným termínem plnění.

4.15 V případě, že je ve Smlouvě sjednán závazek Prodávajícího provádět revize a kontroly Předmětu prodeje, Zákazník se zavazuje poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost pro provedení revize a kontroly. Zákazník bere na vědomí, že po dobu provádění revize a kontroly bude nutné omezit či zastavit užívání Předmětu prodeje.

 1. Převod vlastnictví a výhrada vlastnictví

5.1 Předmět prodeje zůstává i po nabytí účinnosti Smlouvy a předání Předmětu prodeje Zákazníkovi ve vlastnictví Prodávajícího. Vlastnické právo k Předmětu prodeje přechází na Zákazníka nejdříve okamžikem úplného uhrazení ceny za Předmět prodeje a splnění veškerých nároků, které uplatňuje Prodávající vůči Zákazníkovi na základě vzájemných smluvních vztahů (výhrada vlastnictví).

5.2 Po dobu trvání výhrady vlastnictví není Zákazník oprávněn dát Předmět prodeje s výhradou vlastnictví do zástavy nebo s Předmětem prodeje jakkoli disponovat ve vztahu ke třetím osobám (další prodej apod.). V případě potřeby se Zákazník zavazuje v rámci svých možností vzniku práva třetí osoby k Předmětu prodeje aktivně a na vlastní náklady bránit. Při zadržení Předmětu prodeje, jeho zabavení, uplatnění práva k němu nebo jiném disponování či zásahu třetích osob je Zákazník povinen neprodleně vyrozumět Prodávajícího. Zákazník dále není oprávněn Předmět prodeje pronajmout, zapůjčit nebo jakýmkoli jiným způsobem předat Předmět prodeje třetí osobě či jinak umožnit třetí osobě dispozici s Předmětem prodeje bez písemného souhlasu Prodávajícího.

5.3 Předmět prodeje zůstává i po nabytí účinnosti Smlouvy a předání Předmětu prodeje Zákazníkovi ve vlastnictví Prodávajícího. Vlastnické právo k Předmětu prodeje přechází na Zákazníka nejdříve okamžikem úplného uhrazení ceny za Předmět prodeje a splnění veškerých nároků, které uplatňuje Prodávající vůči Zákazníkovi na základě vzájemných smluvních vztahů (výhrada vlastnictví).

5.4 Po dobu trvání výhrady vlastnictví není Zákazník oprávněn dát Předmět prodeje s výhradou vlastnictví do zástavy nebo s Předmětem prodeje jakkoli disponovat ve vztahu ke třetím osobám (další prodej apod.). V případě potřeby se Zákazník zavazuje v rámci svých možností vzniku práva třetí osoby k Předmětu prodeje aktivně a na vlastní náklady bránit. Při zadržení Předmětu prodeje, jeho zabavení, uplatnění práva k němu nebo jiném disponování či zásahu třetích osob je Zákazník povinen neprodleně vyrozumět Prodávajícího. Zákazník dále není oprávněn Předmět prodeje pronajmout, zapůjčit nebo jakýmkoli jiným způsobem předat Předmět prodeje třetí osobě či jinak umožnit třetí osobě dispozici s Předmětem prodeje bez písemného souhlasu Prodávajícího.

 1. Odstoupení od Smlouvy

6.1 V případě Smlouvy uzavřené distančním způsobem ve smyslu § 1820 a násl. Občanského zákoníku má Zákazník, který je dle účinných ustanovení zákona spotřebitelem, právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne převzetí Předmětu prodeje.

6.2 Možnost odstoupit od Smlouvy nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Zákazník, který je spotřebitelem, v případě využití práva na odstoupení od Smlouvy musí Prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě Smlouvy získal.

6.3 Zákazník bere na vědomí, že pokud bude snížena hodnota Předmětu prodeje vráceného Zákazníkem, který je spotřebitel, v důsledku nakládání s tímto Předmětem prodeje jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, odpovídá Zákazník, který je spotřebitel, Prodávajícímu za toto snížení hodnoty Předmětu prodeje. Nárok na úhradu vzniklé škody (spočívající ve snížení hodnoty Předmětu prodeje) je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka, který je spotřebitel, na vrácení kupní ceny.

6.4 Do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy je Zákazník, který je spotřebitel, povinen Prodávajícímu vrátit zakoupený Předmět prodeje. Předmět prodeje je třeba vrátit do provozovny Prodávajícího. Prodávající nemusí přijmout Předmět prodeje zaslaný mu na dobírku. Předmět prodeje je třeba zaslat kompletní, bez známek opotřebení či poškození způsobených Zákazníkem, a to v originálním obalu. Předmět prodeje musí být zaslán včetně kompletních dokladů, dokumentace a příslušenství.

6.5 Náklady na vrácení Předmětu prodeje nese Zákazník.

6.6 Prodávající je povinen Zákazníkovi vrátit částku plně odpovídající ceně Předmětu prodeje, pokud nedojde ke snížení hodnoty Předmětu prodeje, nejpozději do 14 dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým byla od Zákazníka přijata, případně jiným způsobem dle dohody stran. Nabízí-li Prodávající v rámci určitého způsobu dodání Předmětu prodeje několik možností, je povinen Zákazníkovi nahradit nejlevnější z nich; není však povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník Předmět prodeje vrátí.

6.7 Zákazník je obeznámen s tím, že dle § 1837 Občanského zákoníku nelze za výše uvedených podmínek odstoupit zejména od Smlouvy o:

 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu;
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6.8 Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, mohou smluvní strany s výjimkou výše uvedeného, odstoupit od Smlouvy pouze v případech podstatného porušení Smlouvy či v případech výslovně uvedených ve Smlouvě nebo v těchto VOP či v případech výslovně uvedených v právních předpisech, nelze-li se od nich odchýlit. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 6.9Podstatným porušením smlouvy se rozumí: •prodlení Zákazníka se zaplacením fakturované částky, které je delší než 30 dnů; •prodlení Prodávajícího s uskutečněním dodávky delším než 90 dnů.

6.9 V případě Smlouvy uzavřené distančním způsobem ve smyslu § 1820 a násl. Občanského zákoníku má Zákazník, který je dle účinných ustanovení zákona spotřebitelem, právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne převzetí Předmětu prodeje.

6.10 Možnost odstoupit od Smlouvy nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Zákazník, který je spotřebitelem, v případě využití práva na odstoupení od Smlouvy musí Prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě Smlouvy získal.

6.11 Zákazník bere na vědomí, že pokud bude snížena hodnota Předmětu prodeje vráceného Zákazníkem, který je spotřebitel, v důsledku nakládání s tímto Předmětem prodeje jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, odpovídá Zákazník, který je spotřebitel, Prodávajícímu za toto snížení hodnoty Předmětu prodeje. Nárok na úhradu vzniklé škody (spočívající ve snížení hodnoty Předmětu prodeje) je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka, který je spotřebitel, na vrácení kupní ceny.

6.12 Do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy je Zákazník, který je spotřebitel, povinen Prodávajícímu vrátit zakoupený Předmět prodeje. Předmět prodeje je třeba vrátit do provozovny Prodávajícího. Prodávající nemusí přijmout Předmět prodeje zaslaný mu na dobírku. Předmět prodeje je třeba zaslat kompletní, bez známek opotřebení či poškození způsobených Zákazníkem, a to v originálním obalu. Předmět prodeje musí být zaslán včetně kompletních dokladů, dokumentace a příslušenství.

6.13 Náklady na vrácení Předmětu prodeje nese Zákazník.

6.14 Prodávající je povinen Zákazníkovi vrátit částku plně odpovídající ceně Předmětu prodeje, pokud nedojde ke snížení hodnoty Předmětu prodeje, nejpozději do 14 dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým byla od Zákazníka přijata, případně jiným způsobem dle dohody stran. Nabízí-li Prodávající v rámci určitého způsobu dodání Předmětu prodeje několik možností, je povinen Zákazníkovi nahradit nejlevnější z nich; není však povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník Předmět prodeje vrátí. 6.7Zákazník je obeznámen s tím, že dle § 1837 Občanského zákoníku nelze za výše uvedených podmínek odstoupit zejména od Smlouvy o:

 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu;
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6.8 Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, mohou smluvní strany s výjimkou výše uvedeného, odstoupit od Smlouvy pouze v případech podstatného porušení Smlouvy či v případech výslovně uvedených ve Smlouvě nebo v těchto VOP či v případech výslovně uvedených v právních předpisech, nelze-li se od nich odchýlit. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 6.9Podstatným porušením smlouvy se rozumí:

 • prodlení Zákazníka se zaplacením fakturované částky, které je delší než 30 dnů;
 • prodlení Prodávajícího s uskutečněním dodávky delším než 90 dnů.
 1. Záruka a odpovědnost za vady

7.1 Prodávající poskytuje na Předmět prodeje záruku v době 12 měsíců (pokud právní předpisy nestanovují výslovně záruční dobu delší), která počíná běžet od doby převzetí Předmětu prodeje Zákazníkem. U strojů a zařízení je tato záruka poskytována pod podmínkou jejich využití při pouze jednosměnném provozu, tj. maximálně 8 hodin denně. Záruka není poskytována za ty části Předmětu prodeje, které podléhají opotřebení nebo zastarání, jedná se zejména o teflonové pásky, gumové spoje, těsnění. Vadu Předmětu prodeje, na kterou se vztahuje záruka, je Zákazník oprávněn reklamovat nejpozději do uplynutí záruční doby, tj. reklamace musí být Prodávajícímu prokazatelně doručena nejpozději poslední den záruční doby.

7.2 Práva z odpovědnosti za vady, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

7.3 Předmět prodeje má:

 • mít ujednané, vymíněné či obvyklé vlastnosti;
 • být doručen v požadovaném množství;
 • vyhovovat požadavkům právních předpisů kladeným na daný druh zboží;
 • odpovídat jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost takto určena. 7.4 Zákazník uzavřením Smlouvy prohlašuje, že byl seznámen s technickým stavem Předmětu prodeje.

7.5 Je-li Předmětem prodeje věc použitá, prohlašuje Zákazník, že ke stavu Předmětu prodeje, který odpovídá stáří a opotřebení Předmětu prodeje, Zákazník nemá žádné výhrady.

7.6 Pokud převzatý Předmět prodeje nesplňuje výše uvedené požadavky nebo nehodí-li se k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Předmět prodeje tohoto druhu obvykle používá, jedná se o vadné zboží. Za tyto vady Předmětu prodeje Prodávající odpovídá v rámci podmínek stanovených zákonem a touto částí VOP.

7.7 Záruka za jakost se nevztahuje na vady zejména způsobené neodborným uvedením Předmětu prodeje do provozu, nesprávným zacházením s Předmětem prodeje, neodbornou údržbou Předmětu prodeje nebo jiným neodborným zásahem; za neodborné nebo nesprávné nakládání se považuje zejména nakládání s Předmětem prodeje v rozporu s dokumentací k Předmětu prodeje vyhotovenou Prodávajícím nebo Dodavatelem nebo nakládání v rozporu se Smlouvou nebo pokyny Prodávajícího nebo Dodavatele, případně nakládání v rozporu se zásadami řádné péče o Předmět prodeje, se kterými by měl být obeznámen pracovník pracující v daném oboru. Záruka za jakost se rovněž nevztahuje na vady Předmětu prodeje způsobené použitím těch materiálů, součástek nebo příslušenství či dílů, které nebyly dodány Prodávajícím nebo Dodavatelem, či autorizovaným dodavatelem.

7.8 Záruka za jakost se nevztahuje na případy, kdy instalace Předmětu prodeje není provedena prostřednictvím odborných osob určených Prodávajícím. Pokud Zákazník nebo jiné osoby než Prodávající provedou opravy nebo jiné zásahy na Předmětu prodeje v průběhu záruční doby bez písemného souhlasu Prodávajícího, ztrácí Zákazník práva z poskytnuté záruky za jakost.

7.9 Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má Předmět prodeje při přechodu nebezpečí škody na Zákazníka, byť se projeví až později. Nebezpečí škody přechází na Zákazníka převzetím Předmětu prodeje dle čl. 4 VOP. Týž následek má, nepřevezme-li Zákazník Předmět prodeje, ač mu s ním Prodávající umožnil nakládat.

7.10 Je-li Předmětem prodeje věc použitá, Zákazník bere na vědomí, že na základě ustanovení § 2167 písm. c) Občanského zákoníku Prodávající neodpovídá u Předmětu prodeje jako věci použité za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Předmět prodeje měl při převzetí Zákazníkem.

7.11 Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití či jiných pokynů sdělených Zákazníkovi Prodejcem nebo jím pověřenou osobou.

7.12 Prodávající není povinen nároku Zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že ten před převzetím o vadě Předmětu prodeje věděl nebo ji sám způsobil.

7.13 Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným užíváním Předmětu prodeje (neodborná manipulace, neodborné opravy a nepřípustné změny), nebo na jakékoliv závady vzniklé v souvislosti s užíváním Předmětu prodeje k jinému účelu, než ke kterému je Předmět prodeje určen.

7.14 Prodávající se zavazuje uznat reklamaci pouze v případě, že Předmět prodeje bude Zákazníkem vrácen ve stavu, v jakém byl Zákazníkovi dodán, vyjma případů, kdy se vada objevila po použití Předmětu prodeje Zákazníkem, přičemž Zákazník nezjistil a nemohl zjistit tuto vadu před použitím Předmětu prodeje.

7.15 V případě sporu o povahu a odůvodněnost reklamované vady mezi Prodávajícím a Zákazníkem je rozhodné stanovisko Dodavatele. Bez ohledu na ustanovení předchozí věty však Zákazník bude mít vůči Prodávajícímu nároky z odpovědnosti za vady nejvýše v rozsahu, v jakém může Prodávající uplatnit nároky z odpovědnosti za vady vůči Dodavateli.

 1. Uplatnění reklamace

8.1 Zákazník je povinen bezprostředně při dodání Předmětu prodeje zkontrolovat stav zásilky podle přiloženého přepravního listu/dodacího listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. V případě neúplné nebo poškozené zásilky je Zákazník povinen ihned sepsat s dopravcem škodní protokol a neprodleně tuto skutečnost oznámit Prodávajícímu. Pokud je Zákazníkem převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, nárok zájemce z odpovědnosti za vady spočívající v neúplné zásilce v menším množství nebo zásilce se zjevnými vadami zaniká.

8.2 Zákazník je povinen spolu s reklamací vad Předmětu prodeje, popř. ve lhůtě stanovené Prodejcem, předložit reklamovaný Předmět prodeje a umožnit jeho prohlídku za účelem posouzení reklamované vady. Zákazník je povinen při reklamaci předložit záruční list či dodací list, pokud nahrazuje záruční list, popř. technické či technologické informace vztahující se k uplatněné reklamaci z vad dodaného Předmětu prodeje, které umožní ověřit oprávněnost reklamace. Není-li Zákazník schopen doložit záruční ani dodací list, prokáže nabytí Předmětu prodeje dokladem o jeho nabytí (např. fakturou). Zákazník je povinen v reklamaci uvést údaje z dodacího nebo záručního listu, případně dokladu o nabytí Předmětu prodeje, název Předmětu prodeje a specifikovat vady, které reklamuje. Zákazník je dále povinen v reklamaci uvést, jakého způsobu vyřízení reklamace se domáhá.

8.3 V případě, že dodáním Předmětu prodeje s vadami bude Smlouva porušena podstatným způsobem, Zákazník má právo nápravu v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a podmínkami Prodejce a Dodavatele. V případě, že to bude možné, Prodejce si vyhrazuje právo napravit vady opravou nebo dodáním nového Předmětu prodeje bez vady. Podstatné je takové porušení Smlouvy, o němž smluvní strana porušující Smlouvu již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

8.4 V případě, že má Zákazník možnost výběru, sdělí Prodávajícímu, jaký způsob odstranění vady preferuje. Pokud tak neučiní, za preferovaný způsob odstranění vady se považuje odstranění vady opravou. Provedenou volbu nemůže změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

8.5 Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě (nejméně ve lhůtě 30 dnů u spotřebitele a 90 dnů v ostatních případech) či oznámí-li Zákazníkovi, že vady neodstraní, může Zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Zákazník své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení Smlouvy.

8.6 U vady, která znamená nepodstatné porušení Smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Zákazník nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z ceny. Zákazník je oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny podle tohoto odstavce nejvýše v částce 5 % z ceny Předmětu prodeje.

8.7 Zákazník je povinen vady oznámit bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

8.8 Vyskytla-li se vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má Předmět smlouvy větší počet vad (nejméně tři vady současně), může Zákazník uplatnit právo na slevu z ceny, výměnu Předmětu smlouvy (dodání nové věci nebo díla bez vady) nebo odstoupit od Smlouvy.

8.9 Reklamovaný Předmět prodeje je třeba doručit nebo předat na některou z provozoven Prodávajícího. K reklamovanému Předmětu prodeje je nutné přiložit dokumenty, které Zákazník s Předmětem prodeje obdržel (daňový doklad, záruční list atd.). Dále je nutné přiložit stručný popis reklamované vady na Předmětu prodeje, případně vadu jinak zřetelně a srozumitelně vytknout.

8.10 Zákazník je povinen předložit reklamovaný Předmět prodeje čistý, zbavený všech nečistot a hygienicky nezávadný. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení Předmět prodeje, který nebude splňovat zásady obecné hygieny.

8.11 Prodávající se zavazuje informovat Zákazníka o přijetí a rozhodnutí o reklamaci nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace. Na odstranění vady má Prodávající 30 dní u spotřebitele a 90 dní v ostatních případech. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu Předmětu prodeje, za ušlý zisk Zákazníka z důvodu vady Předmětu prodeje, funkčních vlastností a škod z neodborného používání Předmětu prodeje, a za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto typu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 1. Závěrečná ustanovení

9.1 Zákazník je oprávněn započíst pouze takové pohledávky, které jsou splatné, vymahatelné, nepromlčené, které nejsou mezi smluvními stranami sporné, a to pouze za předpokladu, že zápočet byl písemně odsouhlasen Prodávajícím. Prodávající je oprávněn započíst vůči Zákazníkovi jakékoli splatné pohledávky. Zákazník není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku za Prodejcem na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

9.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku jakékoliv škody na straně Zákazníka z důvodu jednání Prodávajícího v souvislosti se Smlouvou, k jejímuž vymáhání je Zákazník oprávněn, sjednávají smluvní strany limitaci náhrady škody ve výši 5 % z ceny Předmětu prodeje.

9.3 Údaje o Zákazníkovi jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů ze dne 27.4.2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Prodávající veškeré údaje získané od Zákazníka užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a zkvalitnění nabízených služeb. Výjimku představují externí Dodavatelé, kterým jsou údaje Zákazníka předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové dodání Předmětu prodeje.

9.4 Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu nebo korespondenční adresu Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu či korespondenční adresu Zákazníka.

9.5 Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9.6 Pokud Prodávající uvede při jednání se Zákazníkem či zájemcem o uzavření Smlouvy odkaz na všeobecné obchodní podmínky a/nebo obchodní podmínky, např. v nabídce, objednávce, potvrzení objednávky, návrhu smlouvy nebo v textu smlouvy, bude tento odkaz považován za odkaz na tyto VOP. Nabídka, objednávka, potvrzení objednávky a smlouva tvoří s těmito VOP ucelenou dohodu stran.

9.7 Tyto VOP se mohou v případě dalších, v budoucnu uzavřených smluv odlišovat. Tím není dotčena tato Smlouva.

9.8 Ustanovení těchto VOP upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Zákazníka, pokud není v konkrétní Smlouvě dohodnuto, a v Objednávce potvrzeno něco jiného.

9.9 Dohodne-li se Prodávající a Zákazník v konkrétní Smlouvě na jiných (odchylných) podmínkách, než jsou uvedeny v těchto VOP, pak se tyto VOP uplatní pouze subsidiárně. Případné obchodní podmínky Zákazníka platí pouze v případě, že s nimi Prodávající při uzavření Smlouvy vyjádřil svůj výslovný písemný souhlas. V případě, že obchodní podmínky Zákazníka podmiňují použití těchto VOP výslovným písemným souhlasem Zákazníka, uplatní se kolizní ustanovení § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku.

9.10 Je-li Zákazník spotřebitelem, uplatní se na něj ustanovení těchto VOP pouze v rozsahu neodporujícímu ustanovením určeným na ochranu spotřebitele, která jsou obsažena zejména v Občanském zákoníku.

9.11 Písemným vyrozuměním, písemným schválením apod. se v těchto VOP rozumí vyrozumění, schválení apod. učiněné písemně s podpisem nebo po předchozí dohodě také formou e-mailu, jestliže je doručení takové zprávy druhou stranou potvrzeno do 3 dnů. Byla-li zpráva odeslána z emailové adresy sdělené Zákazníkem, nemůže se Zákazník dovolávat zneužití emailové adresy. U sdělení faxem je písemná forma dodržena pouze v případě, že Zákazník předem Prodávajícímu písemně sdělil kontaktní faxové číslo. Písemná vyrozumění, schválení apod. adresovaná Zákazníkovi ze strany Prodávajícího se v případech, kdy není možné prokázat jejich doručení, považují za doručená 3 pracovní den od prokazatelného odeslání.

9.12 Jestliže jakýkoliv závazek nebo ujednání vyplývající ze Smlouvy je nebo se stane neplatným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, pak taková neplatnost, nevymahatelnost a/nebo zdánlivost neovlivní ostatní ujednání. Smluvní strany nahradí tento neplatný, nevymahatelný a/nebo zdánlivý závazek takovým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Právo domáhat se zrušení závazku ve smyslu § 2000 občanského zákoníku je vyloučeno.

9.13 Je-li Prodávající nucen vnějšími okolnostmi změnit podmínky Smlouvy, může navrhnout Zákazníkovi změnu Smlouvy. Pokud navrhovaná změna vede i ke změně ceny uvedené v textu Smlouvy, musí být v návrhu nová cena uvedena. Nesouhlasí-li Zákazník se změnou Smlouvy, má právo od Smlouvy odstoupit. Pokud Zákazník ve lhůtě určené Prodejcem, která nesmí být kratší než 5 dnů od doručení návrhu na změnu Smlouvy Zákazníkovi a musí skončit před zahájením poskytování služby nebo dodávky zboží, od Smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí.

9.14 Znění uzavřené Smlouvy, s výjimkou změn v těchto VOP a změn interních katalogů Prodávajícího a dalších dokumentů, na které je ve Smlouvě odkazováno, lze měnit pouze formou písemných dodatků, odsouhlasených Prodávajícím a Zákazníkem. 9.15Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci. Nebyla-li by z jakéhokoliv důvodu dána příslušnost Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, budou všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány obecnými soudy České republiky.

9.16 Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. července 2020 a Předmět prodeje je dodáván výhradně za výše uvedených podmínek.

9.17 Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

9.18 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které při jednání o uzavření Smlouvy označily za důvěrné